Тема. Геометричні фігури.
Мета: узагальнити й систематизувати знання учнів про геометричні фігури; розвивати увагу, память, спостережливість; виховувати активність і самостійність.
Тип урок: узагальнення та ситсематизації знань.
Обладнання: картки завдань, ножиці, креслярське приладдя, наочні картинки на дошці.
Хід уроку
I.Актуалізація опорних знань учнів.
1. Скільки сторін і вершин має кут?
2. Які кути називають рівними?
3. Який кут називають розгорнутим?
4. Якими приладами вимірюють кути?
5. Які кути називають: прямими; гострими; тупими?
6. Що таке периметр многокутника?
7. Скільки сторін, вершин і кутів має трикутник?
8. Який чотирикутник називають прямокутником?
9. Який чотирикутник називають квадратом?
10. Які бувають трикутники залежно від виду їх кутів?
II.Повторення і систематизація знань учнів.
1. Практична робота 1
Учням роздано картки-завдання на 2 - 4 варіанти.
Спільні запитання для всіх варіантів записано на дошці (№ завдання відповідає № рисунка)
1. Яку величину має кут?
2. Запишіть назви всіх кутів, зображених на рисунку. Виміряйте величину кожного з отриманих кутів.
3. Який кут зображено на рисунку?
4. Виміряйте довжини сторін трикутника і знайдіть його периметр.
5. Виміряйте довжини сторін прямокутника і знайдіть його периметр.
6. Який многокутник зображено на рисунку?
Практична робота 2
Із двох трикутників скласти можливі чотирикутники.

Відповідь:
1)
2)3)4)Практична робота 3
Розріжте різними способами квадратну дошку на дві рівні частини так, щоб вони не були прямокутними.Відповідь:
Практична робота 4
Розділіть сад на 4 рівні частини.
Відповідь:Практична робота 5
Розріжте прямокутник, довжина якого 9 см, а ширина 4 см на дві рівні частини, з яких можна скласти квадрат


2. Логічні задачі
1. Хлопчик стояв обличчям до півночі, потім повернувся вліво на прямий кут. До якої частини світу повернувся хлопчик обличчям? (До заходу)
2. Хлопчик рухається на схід. На який кут і в яку сторону він має повернутись щоб іти на південь? (Вправо на 90˚)
3. Човен рухався на північ, потім повернувся на розгорнутий кут. У якому напрямі став рухатись човен? (На південь)
4. Який кут утворять стрілки годинника о 3-й? О 6-й годині? (90˚ ; 180˚)
3. Розгадай ребус.

А)

Б)

В)

Г)

Д)

Відповідь.а) КУТЯ; б) СПОКУТА; в) БЕРКУТ; г) ЯКУТ; д) ТРИКУТНИК
4. Розв’язування задач
1. У чотирикутнику АВСD сторони АВ і ВС, АD і СD рівні, ВС = 34 см, а СD більше АВ на 12 см. Знайдіть периметр цього трикутника.
Скорочений запис:
АВ = 34 см,
ВС = 34 см, СD на 12 см > АВ
АD = СD, АВ = ВС
РАВСD - ?

Розв’язання
1) СD = 34 + 12 = 46 (см);
2) АD = СD = 46 см;
3) Р = (34 + 46) · 2 = 160 (см)
Відповідь: Р = 160 см.

2. Периметр трикутника АВС дорівнює 140 см. Сума сторін АВ і АС дорівнює 98 см, що на 21 см більше, ніж сума сторін АВ і ВС. Знайдіть довжини сторін трикутника.
Скорочений запис
РАВС = 140 см;
АВ + АС = 98 см;
АВ + АС на 21 см > за АВ + ВС.
АВ - ? ВС - ? АС - ?


Розв’язання
1) ВС = 140 – 98 = 42 (см);
2) АВ + ВС = 98 – 21 = 77 (см);
3) АВ = 77 – 42 = 35 (см);
4) АС = 98 – 35 = 63 (см)
Відповідь: АВ = 35 см, АС = 63 см, ВС = 42 см.


3. Олег виміряв дві сторони своєї трикутної огорожі, її довжини виявилося рівними 18,7 м і 13,6 м.Третю сторону він ніяк не може виміряти, тому що її перетинає канава. Його товариш сказав, що периметр його огорожі 42,9 м. Знайти довжину третьої сторони огорожі.

Відповідь. 42,9 – (18,7 + 13,6) = 10,6 (м)
5. Робота з комп’ютером
Тестові завдання
1. Периметр квадрата із стороною 15 см дорівнює:
а) 45см; б) 30см; в) 50см; г) 60см.

2. 1/3 розгорнутого кута дорівнює:
а) 40 градусів; б) 90 градусів; в) 60 градусів; г) 180 градусів.

3. Трикутник, у якого один із кутів прямий, називають:
а) тупокутним; б) прямокутним; в) рівнокутним; г) гострокутним.

4. Сусідні сторони прямокутника називають:
а) висотою і шириною; б) висотою і діагоналлю;
в) довжиною і висотою; г) довжиною і шириною.

5. Одиницею вимірювання кутів є:
а) градус; б) центнер; в) метр; г) гектар.

6. Сума сторін многокутника – це:
а) периметр; б) об’єм; в) площа; г) поверхня.

7. Периметр квадрата обчислюється за формулою:
а) Р = 3а; б) Р = а; в) Р = 4а; г) Р = 2а.

8. Прилад для вимірювання кутів:
а) транспортир; б) циркуль; в) логарифм; г) лінійка.

9. Кут, вершиною якого є точка О:
а) ОАВ; б) ВАО; в) АОВ; г) ОАД.


10. Скільки діагоналей можна провести з однієї вершини п’ятикутника:
а) безліч; б) дві; в) одну; г) три.

11. Градусна міра прямого кута дорівнює:
а) 100º; б) 180º; в) 90º; г) 360º.

12. Трикутник, у якого всі сторони рівні, називають:
а) рівнобічним; б) рівностороннім; в) рівнобедреним; г) різностороннім.

13. Знайдіть сторону рівносторонього трикутника, якщо його периметр дорівнює 24 см:
а) 8 см; б) 6 см; в) 3 см; г) 4 см.

14. Периметр прямокутника дорівнює 20 см, а одна з його сторін – 6 см. Знайдіть довжину другої сторони прямокутника:
а) 8 см; б) 14 см; в) 6 см; г) 4 см.

15. Скільки градусів має розгорнутий кут?
а) 150º; б)180º; в) 360º; г) 100º.

16. Промінь, який ділить кут на два рівних кути?
а) бісектриса; б) медіана; в) висота; г) градус.

17. Який кут утворює хвилинна і годинна стрілки о 15 годині?
а) 120º; б) 45º; в) 90º; г) 180º.

18. Кут, градусна міра якого 120º називається :
а) розгорнутим; б) прямим; в) тупим; г) гострим.

19. Обчисліть периметр прямокутника з сторонами 12 см і 5 см:
а) 44см; б) 40 см; в) 34 см; г) 51 см.

20. Кут, сторони якого утворюють пряму, називається:
а) тупим; б) прямим; в) гострим; г) розгорнутим.

6. Підсумок уроку.
7. Домашнє завдання.
Повторити п. 11 – п. 14, виконати вправи 375, 380.
Підручник: Мерзляк А. Г., Полонський В. Б., Якір М. С. Математика: Підручник для 5-го класу – Х.: Гімназія, 2005.

Картка №1

1) 2) 3)

4) 5) 6)


Картка №2

1) 2) 3)


4) 5) 6)


Картка №3

1) 2) 3)4) 5) 6)

Картка №4

1) 2) 3)4) 5) 6)

Кiлькiсть переглядiв: 334